Dorothy Morgan Premier Magazine poster

Dorothy Morgan: The Premier Magazine, March 1924. 73 x 50cms (28 x 20 inches). Folds.

£95